SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 28/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 02 tháng 4 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 04/03/2022 đến ngày 10/04/2022)

- Thực hiện dạy và học trực tiếp theo TKB áp dụng từ ngày 28/3/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 28.

- Báo cáo DSHS tham gia học trực tiếp mỗi ngày (GVCN, Đoàn trường, PHT Nghĩa).

- Báo cáo HS, GV nhiễm Covid-19 mỗi ngày (GVCN, HT).

ThHai (ngày 04/4/2022)

- Tiết 1 (sáng): GVBM dạy bù cho Tiết 1 theo TKB thứ Ba (05/4 do tổ chức mittinh) cả 03 khối lớp.

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN rà soát lại hs lớp mình, năm 2022 có bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo không hoặc thoát nghèo, cận nghèo. Hạn cuối 04/4/2022 báo cáo về HT.

Thứ Ba (ngày 05/4/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Tiết 1 (sáng): Toàn thể GV-NV và học sinh 02 khối 11, 12 dự mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2022 theo KH số 06/KH-CTĐVNC.

- Sau đó 03 khối học bình thường theo TKB.

Th(ngày 06/4/2022)

- HT dự Hội nghị  báo cáo  viên ở huyện Mỹ Xuyên (sáng).

- HT dự họp lệ HT quý 2 ở SGD (chiều).

ThNăm (ngày 07/4/2022)

- PHT làm việc bình thường.     

- HT dự họp mặt Chol Chnam Thmay ở huyện Mỹ Xuyên (chiều).

ThSáu (ngày 08/4/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hạn cuối Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp tổ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sgk, hoàn thành việc lựa chọn sách theo cv 599/SGDĐT-GDTrH gửi kết quả lựa chọn về HT.

Thứ Bảy (ngày 09/4/2022)

- GV Tin học: Dự sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn năm học 2021-2022 theo KH số 500/KH-SGDĐT ngày 18/3/2022, lúc 14 giờ (online).

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lãnh đạo trường trực theo phân công (theo Thông báo số 04 /TB-UBND, ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh, được nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày thứ Bảy (09/4/2022) đến hểt ngày thứ Hai (11/4/2022).

Chủ Nhật (ngày 10/4/2022)

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lãnh đạo trường trực theo phân công (theo Thông báo số 04 /TB-UBND, ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh, được nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày thứ Bảy (09/4/2022) đến hểt ngày thứ Hai (11/4/2022).

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh