SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 25/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 12 tháng 3 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

 

- Thực hiện dạy và học trực tiếp theo TKB mới áp dụng từ ngày 14/3/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 25.

- Báo cáo DSHS tham gia học trực tiếp mỗi ngày (GVCN, Đoàn trường, PHT Nghĩa).

- Báo cáo HS, GV tiêm vắc xin và nhiễm Covid-19 mỗi ngày (GVCN, PHT Thuận).

ThHai (ngày 14/3/2022)

          - Tiết 1 Sáng: Sinh hoạt dưới cờ (HS các lớp và toàn thể CB-GV-NV):

          + HS các lớp tự mang ghế ra sân bố trí theo Sơ đồ Đoàn trường qui định, sau tiết SHDC xong, tự mang ghế và bảng tên lớp về cất trong lớp mình.

          + Lớp phụ trách chuẩn bị sân lễ: 11A02.

          + Nội dung: Sinh hoạt, nhắc nhở, tổng kết các hoạt động của Đoàn trường (thầy Tuấn), Sinh hoạt chuyên đề của Tổ Tiếng Anh (cô Minh Trang), nhắc nhở và triển khai một số thông báo của trường (nếu có).

Thứ Ba (ngày 15/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Làm công văn báo cáo số lượng HS là F0 không tham gia thi NPT được (nếu có) về Phòng GDTrH (PHT Nghĩa, thầy Vũ)

Th(ngày 16/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThNăm (ngày 17/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Gửi hồ sơ, kết quả Thi nghề phổ thông về phòng Khảo thí và QLCLGD để duyệt và công nhận theo KH số 2568/KH-SGDĐT ngày 08/12/2021 (PHT Nghĩa, thầy Vũ, PHT Thuận).

ThSáu (ngày 18/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Kiểm tra Giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh - GDCD lớp 11 (chiều).

Thứ Bảy (ngày 19/3/2022)

- Lúc 7 giờ: Kiểm tra Giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh - GDCD lớp 10.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh