​

 ​

 ​

 

     SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 17/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 02 tháng 1 năm 2021

   LCH LÀM VIC

(Tngày 03/1/2022 đến ngày 09/1/2022)

   

- Tiếp tục dạy và học trực tiếp - trực tuyến theo TKB mới áp dụng từ ngày 03/01/2022:

+ Đặt lịch dạy qua LMS bình thường đầy đủ tiết theo TKB cá nhân (cả tiết trực tiếp và trực tuyến).

+ Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài Vnedu.

* Thời gian học trực tiếp (mỗi lớp 02 buổi/tuần, các tiết, buổi còn lại học trực tuyến):

- Lớp 12 là sáng thứ 2, 3.

- Lớp 11 là sáng thứ 4, 5 (và các tiết nghề học trực tiếp tại phòng máy của trường).

- Lớp 10 là chiều thứ 5, sáng thứ 6.

Lưu ý:

+ Trong tuần 17 này, GVCN và Học sinh các lớp học trực tiếp có mặt trước giờ học 15 phút để GVCN ổn định tổ chức lớp, quản lý lớp, tổ chức lớp vệ sinh phòng học,….

+ Đoàn trường, Công đoàn trường, Hội LHTN trường có kế hoạch phân công BCH trực để quản lý, hướng dẫn học sinh (khu vực cổng trường), hỗ trợ một số công việc đột xuất khi có thông báo.

* Thời gian tiết học: Thực hiện theo thời gian tiết học như trên LMS hiện tại cả 2 buổi sáng chiều.

* Sơ đồ phòng học sẽ thông báo sau.

- Giáo viên bộ môn báo kết quả học kỳ 1 (Nhập vào Vnedu điểm của tất cả các lần kiểm tra theo quy định) về cho BGH chậm nhất là 08/01/2021.

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV (tiêm mũi bs) và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 (ngày tiêm, điểm tiêm, tên văcxin) đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm (DSHS chưa tiêm đủ mũi vắcxin đính kèm).

ThHai (ngày 03/01/2022)

- Nghỉ bù tết dương lịch. BGH và VP trực theo phân công.

Thứ Ba (ngày 04/01/2022)

- Sáng: Lớp 12 học trực tiếp tại trường theo TKB..

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo tiếp nhận máy chương trình “Sóng và máy tính”  lên CSDL ngành (PHT Thuận).

Th(ngày 05/01/2022)

- Sáng: Lớp 11 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThNăm (ngày 06/01/2022)

- Sáng: Lớp 11 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- Chiều: Lớp 10 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThSáu (ngày 07/01/2022)

- Sáng: Lớp 10 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo rà soát học sinh đề nghị bổ sung nhu cầu hỗ trợ theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” (PHT Thuận).

- BGH, Kế toán hoàn thành hồ sơ kê khai tài sản hàng năm theo Công văn 2599/SGDĐT-TCCB, ngày 13/12/2021.

 

 

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh