​

 

     SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 14/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 11 tháng 12 năm 2021

   LCH LÀM VIC

(Tngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

        - Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB áp dụng từ ngày 29/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu). Đặc biệt, thầy cô phải đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài Vnedu.

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần. Báo cáo số liệu học sinh THPT học online các ngày trước 15h30 (PHT Nghĩa).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm

- GVCN Tuyên truyền, vận động, thường xuyên thông báo cho học sinh biết quyền lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Vận động học sinh tham gia theo chỉ tiêu, nhắc nhở hàng tuần việc tham gia của học sinh theo KH số 146/KH-THPTVNC, ngày 18/11/2021.

- CB-GV bồi dưỡng đại trà Modul 1 của giáo viên tiếng Anh và Modul 4 cho CBQL, GV cấp THPT thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2021-2022 từ 09/12/2021 đến 20/12/202 theo KH 154/KH-THPTVNC, ngày 07/12/2021 của trường đã triển khai.

ThHai (ngày 13/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- BC rà soát Thống kê kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 (Hiệu trưởng).

Thứ Ba (ngày 14/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa trên địa bàn vùng DTTS theo Công văn số 6510/VP-VX ngày 09/12/2021 và CV số 178/HD9DT15 ngày 25/11/2021 (PHT Nghĩa).

Th(ngày 15/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVBM hoàn thiện Kế hoạch BDTX của cá nhân và nộp KH cho TTCM để TTCM  duyệt và báo cáo lãnh đạo trường phê duyệt (theo KH số 150/KH-THPTVNC, ngày 30/11/2021 của trường).

ThNăm (ngày 16/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThSáu (ngày 17/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Chuẩn bị trước thống kê số trường, lớp, GV dạy tiếng Khmer biểu kèm theo. Ngày 07/01/2022 sẽ có hiệu lực thi hành theo Thông tư 32 theo mẫu SGD đã email (PHT Nghĩa)

Thứ Bảy (ngày 18/12/2021)

Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kế hoạch BDTX của cá nhân giáo viên, tên modul của ND3 vào file mẫu (th Thuận email riêng) và gửi lại file cho PHT Thuận tổng hợp BC về Sở GD.

Chủ nhật (ngày 19/12/2021)

Hạn cuối Tổ trưởng chuyên môn duyệt, sửa đề, đáp án (chịu trách nhiệm về độ chính xác của đề và đáp án) và nộp toàn bộ về cho BGH (Theo KH số 153/TB-THPTVNC, ngày 06/12/2021).

 

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh