Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28/3/2022 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục 

12-TKB toàn trường 28-03-2022.PDF