Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/4/2022 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục 

14-TKB toàn trường 18-04-2022.PDF