Đã có thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 01/10/2018. Đề nghị Giáo viên và học sinh xem tại mục Thời khóa biểu hoặc chi tiết sau đây!

TKB GV 1-10-2018.xls

TKB HS 1-10-2018.xls