Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/11/2021 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục 

6-TKBTonline toàn trường 29-11-2021.PDF