Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 23/5/2022 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục 

15-TKB toàn trường 23-05-2022.PDF