Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 03/1/2022 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục 

7-TKBonoff toàn trường 03-01-2022.PDF