SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 11/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 20 tháng 11 năm 2021

   

LCH LÀM VIC

(Tngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

       - Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB mới, áp dụng từ ngày 01/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, sổ đầu bài, Nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu).

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần. Báo cáo số liệu học sinh THPT học online các ngày trước 15h30 (PHT Nghĩa).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV và Học sinh/ngày (PHT Thuận). GVCN và đoàn thể hỗ trợ công tác tổ chức tiêm vắc xin mũi 2 cho HS khi có Thông báo.

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm

- GV các bộ môn tiến hành nhập điểm các cột kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ vào Vnedu, hạn cuối là 26/11/2021. Tổ trưởng thống nhất số cột kiểm tra thường xuyên phải nhập vào sổ điểm Vnedu.

- GVCN Tuyên truyền, vận động, thường xuyên thông báo cho học sinh biết quyền lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Vận động học sinh tham gia theo chỉ tiêu, nhắc nhở hàng tuần việc tham gia của học sinh theo KH số 146/KH-THPTVNC, ngày 18/11/2021.

ThHai (ngày 22/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thực hiện dự giờ theo KH kiểm tra nội bộ năm học.

- Đoàn trường triển khai thông điệp và hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại tỉnh Sóc Trăng năm 2021 theo Công văn số 2405/SGDĐT-DTTX ngày 12/11/2021 (thầy Tuấn).

Thứ Ba (ngày 23/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo DSGV tham gia tập huấn về tập huấn kiến thức hướng nghiệp trực tuyến theo Công văn số 2429/SGDĐT-GDTrH ngày 16/11/2021 (PHT Thuận).

Th(ngày 24/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo lồng ghép giáo dục về sản xuất và tiêu dùng bền vững về Phòng Giáo dục trung học theo Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 02/12/2020 (PHT Thuận).

ThNăm (ngày 25/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo công tác CCHC năm 2021 theo Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT, ngày 13/01/2021 (PHT Thuận, cô Tho).

ThSáu (ngày 26/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thầy Trương Minh Cao tham gia bồi dưỡng của GVCC về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mô đun 5, năm 2021 (theo QĐ số 1522/QĐ-SGDĐT, ngày 09/11/2021).

Thứ Bảy (ngày 27/11/2021)

- Gv dạy bù cho ngày 07/10/2021 theo TKB tương ứng (đặt lịch dạy lên LMS).

- GVBM nào đã dạy bù để kịp kiểm tra Giữa kỳ vừa qua thì chủ động thông báo nghỉ với GVCN và với lớp được biết.

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh