SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 10/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 13 tháng 11 năm 2021

   

LCH LÀM VIC

(Tngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

 

 

- Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB mới, áp dụng từ ngày 01/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, sổ đầu bài, Nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu).

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần. Báo cáo số liệu học sinh THPT học online các ngày trước 15h30 (PHT Nghĩa).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm

- GV các bộ môn tiến hành nhập điểm các cột kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ vào Vnedu.

ThHai (ngày 15/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 theo KH số 2396/KH-SGDĐT, ngày 11/11/2021 (Thầy Nhanh, thầy Thuận).

Thứ Ba (ngày 16/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin theo Công văn số 2193/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2021 (PHT Thuận).

Th(ngày 17/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền kỉ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) (BCH Công đoàn).

- HS trong đang cư trú địa bàn huyện Thạnh Trị (chưa tiêm mũi 1), liên hệ Phòng GDĐT huyện Thạnh Trị để tiêm mũi 1 vào ngày 17,18/11/2021 (sau khi tiêm xong thì báo cáo với GVCN để GVCN báo lại với th Thuận cập nhật).

ThNăm (ngày 18/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (thầy Tâm).

ThSáu (ngày 19/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thầy Trương Minh Cao tham gia bồi dưỡng của GVCC về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mô đun 5, năm 2021 (theo QĐ số 1522//QĐ-SGDĐT, ngày 09/11/2021).

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh