SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 52/KH-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 24 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào
lớp 10 trường trung học phổ thông Văn Ngọc Chính

năm học 2022-2023

 • Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022-2023;

  Căn cứ kế hoạch số 737/KH-SGDĐT ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023;

  Căn cứ Hướng dẫn số 973/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022-2023;

  Trường THPT Văn Ngọc Chính xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 như sau

  I. Đối tượng, phương thức, chỉ tiêu, đăng ký tuyển sinh và hồ sơ dự tuyển

  1. Đối tượng

  - Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đang học tập tại các trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  - Đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông

  - Độ tuổi : 15 tuổi (sinh năm 2007) Những trường hợp đặc biệt được tuyển cao hơn nhưng không quá 3 tuổi.

  2. Phương thức tuyển sinh

  Thi tuyển kết hợp xét tuyển.

  3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 340

  4. Đăng ký tuyển sinh

  Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến, thời gian bắt đầu đăng ký từ ngày 06/6/2022 đến 17 giờ ngày 12/6/2022  

  Địa chỉ đăng ký: http://tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn

  Trường hợp học sinh không đăng ký trực tuyến được thì có thể đăng ký trực tiếp tại trường bằng cách đến trường làm đơn xin dự tuyển vào lớp 10, mẫu đơn có thể tải về từ địa chỉ tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn hoặc trực tiếp tại trường (Mẫu 03-THPT)

  5. Hồ sơ dự tuyển

  - Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 theo mẫu (Mẫu 03-THPT)  .

           - Học bạ cấp THCS (bản sao có công chứng) hoặc giấy xác nhận kết quả cấp THCS

           - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không nhận bản photo giấy khai sinh)

           - Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (có thể bổ sung khi trúng tuyển,nhập học).

           - 2 ảnh cỡ 3x4 (kiểu chứng minh thư, mới chụp không quá 6 tháng, không đeo khăn quàng đỏ, ghi họ tên và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh).

           - Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

  II. Thời gian nhận giấy báo thi và làm thủ tục dự thi

  Từ ngày 20/6/2022 đến 17 giờ ngày 24/6/2022 thí sinh đến trường nhận giấy báo thi và làm thủ tục dự thi (nộp Hồ sơ dự tuyển, riêng đối với học sinh đăng ký trực tuyến không cần nộp đơn xin dự tuyển vào lớp 10)

  III. Thời gian, địa điểm, nội dung thi

  1. Môn thi, hình thức, nội dung thi: Ngữ văn (hình thức tự luận), Toán (hình thức tự luận) và Tiếng Anh (kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm). Nội dung thi trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là lớp 9

  2.Thời gian, địa điểm: ngày 25/6/2022 ngày 26/6/2022 tại trường THPT Văn Ngọc Chính ( theo lịch cụ thể)

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Thời gian làm bài

  Giờ
  phát đề thi
  cho thí sinh

  Bắt đầu
  tính giờ

  làm bài

  25/6/2022

  Sáng

  Ngữ văn

  120 phút

  07 giờ 55

  08 giờ 00

  Chiều

  Tiếng Anh

  90 phút

  13 giờ 55

  14 giờ 00

  26/6/2022

  Sáng

  Toán

  120 phút

  07 giờ 55

  08 giờ 00

  IV. Điều kiện trúng tuyển

  1. Điểm học tập và rèn luyện các lớp cấp THCS

  Điểm học tập và rèn luyện mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:

  - Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm;

  - Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;

  - Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm;

  - Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm;

  - Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3,0 điểm;

  - Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm.

  Lưu ý: Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

  2. Điểm ưu tiên

  Dựa vào đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT để xác định điểm ưu tiên như sau:

  - Nhóm đối tượng 1: cộng 2,0 điểm;

  - Nhóm đối tượng 2: cộng 1,5 điểm;

  - Nhóm đối tượng 3: cộng 1,0 điểm.

  3. Điểm xét tuyển (ĐXT)

   Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng số điểm 3 bài thi (cùng hệ số): Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh + Tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập 4 năm THCS + Điểm ưu tiên.

   4. Nguyên tắc xét trúng tuyển

  - Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào dưới 1,5 điểm.

  - Dựa vào ĐXT để xét trúng tuyển cho thí sinh theo nguyên tắc điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

  V. Chế độ tuyển thẳng

  Tuyển thẳng đối với các đối tượng sau đây:

  - Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

  - Học sinh khuyết tật.

  - Học sinh là người dân tộc rất ít người;

  - Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

  VI. Tổ chức thực hiện

  Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường THPT Văn Ngọc Chính, nếu có điều chỉnh nhà trường sẽ thông báo kịp thời.

  

Nơi nhận:

- Các trường THCS trên địa bàn TS;

- HĐTS trường;

- Website Trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh