Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/12/2019

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A1 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờThể dục    
2Hướng nghiệpThể dục    
3 GD QP-AN    
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1Địa líTin họcNgoại ngữNgoại ngữTin học 
2ToánLịch sửToánToánNgữ văn 
3Ngữ vănHóa họcToánHóa họcSinh học 
4Ngữ vănCông nghệCông nghệGDCDVật lí 
5 Ngoại ngữVật líLịch sửSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A2 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờ GD QP-AN   
2Hướng nghiệp Thể dục   
3  Thể dục   
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1Ngoại ngữLịch sửNgữ vănTin họcSinh học 
2Tin họcHóa họcNgữ vănVật líNgoại ngữ 
3Vật líĐịa líHóa họcGDCDCông nghệ 
4Ngữ vănNgoại ngữToánToánLịch sử 
5 ToánCông nghệToánSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A3 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờ     
2Thể dụcGD QP-AN    
3Thể dụcHướng nghiệp    
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1Ngữ vănHóa họcToánHóa họcNgữ văn 
2Ngữ vănToánToánSinh họcĐịa lí 
3ToánLịch sửNgoại ngữVật líLịch sử 
4Vật líNgoại ngữNgoại ngữCông nghệCông nghệ 
5 GDCDTin họcTin họcSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A4 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờ     
2Thể dục Hướng nghiệp   
3Thể dục GD QP-AN   
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1Tin họcGDCDHóa họcVật líSinh học 
2Ngữ vănCông nghệCông nghệHóa họcTin học 
3Địa líToánNgữ vănLịch sửVật lí 
4ToánToánNgữ vănNgoại ngữLịch sử 
5 Ngoại ngữToánNgoại ngữSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A5 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờ     
2GD QP-AN   Thể dục 
3Hướng nghiệp   Thể dục 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1Hóa họcĐịa líToánNgữ vănToán 
2ToánVật líSinh họcNgữ vănToán 
3Tin họcLịch sửNgoại ngữNgoại ngữNgữ văn 
4Công nghệGDCDNgoại ngữLịch sửTin học 
5 Hóa họcVật líCông nghệSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A6 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờ  Thể dục  
2Hướng nghiệp  Thể dục  
3GD QP-AN     
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1Vật líNgữ vănCông nghệGDCDVật lí 
2Tin họcNgữ vănToánHóa họcSinh học 
3ToánCông nghệToánNgữ vănLịch sử 
4ToánHóa họcLịch sửNgoại ngữĐịa lí 
5 Tin họcNgoại ngữNgoại ngữSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A7 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờGD QP-AN    
2Hướng nghiệpThể dục    
3 Thể dục    
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1Tin họcCông nghệHóa họcHóa họcToán 
2Công nghệNgoại ngữĐịa líNgoại ngữToán 
3Lịch sửVật líVật líToánTin học 
4ToánNgữ vănSinh họcLịch sửNgữ văn 
5 Ngữ vănNgoại ngữGDCDSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A1 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờToánNgoại ngữToánVật lí 
2Công nghệĐịa líNgoại ngữToánTin học 
3Sinh họcNgoại ngữToánHóa họcNgữ văn 
4GDCDLịch sửVật líNgữ vănNgoại ngữ 
5Hóa họcNgữ vănCông nghệNgữ vănSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2    Nghề 
3   GD QP-ANNghề 
4   Thể dụcHướng nghiệp 
5   Thể dục  
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A2 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờNgữ vănHóa họcĐịa líNgữ văn 
2Ngữ vănNgữ vănCông nghệNgoại ngữToán 
3Vật líNgoại ngữNgoại ngữNgoại ngữGDCD 
4ToánToánTin họcHóa họcVật lí 
5ToánCông nghệSinh họcLịch sửSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2      
3GD QP-AN   Nghề 
4Thể dục   Nghề 
5Thể dục   Hướng nghiệp 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A3 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờCông nghệToánGDCDTin học 
2Vật líLịch sửToánHóa họcNgoại ngữ 
3Hóa họcNgữ vănCông nghệNgữ vănToán 
4Ngoại ngữNgữ vănĐịa líNgữ vănToán 
5Ngoại ngữVật líNgoại ngữSinh họcSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2GD QP-AN     
3Thể dục Hướng nghiệp   
4Thể dục Nghề   
5  Nghề   
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A4 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờHóa họcCông nghệNgữ vănVật lí 
2ToánToánNgoại ngữNgữ vănHóa học 
3Ngữ vănToánĐịa líToánNgữ văn 
4Công nghệVật líGDCDNgoại ngữNgoại ngữ 
5Lịch sửSinh họcTin họcNgoại ngữSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2   Thể dục  
3 Nghề Thể dục  
4 Nghề GD QP-AN  
5 Hướng nghiệp    
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A5 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờLịch sửToánToánĐịa lí 
2GDCDCông nghệToánToánVật lí 
3Ngữ vănNgữ vănTin họcHóa họcSinh học 
4Ngữ vănNgữ vănVật líNgoại ngữNgoại ngữ 
5Công nghệHóa họcNgoại ngữNgoại ngữSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2 GD QP-AN    
3 Thể dục Nghề  
4 Thể dục Nghề  
5   Hướng nghiệp  
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A6 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờNgữ vănTin họcNgoại ngữNgoại ngữ 
2Địa líNgữ vănHóa họcHóa họcNgoại ngữ 
3Lịch sửVật líSinh họcGDCDNgữ văn 
4ToánCông nghệCông nghệToánNgữ văn 
5ToánNgoại ngữVật líToánSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2   GD QP-AN  
3  Nghề   
4  NghềThể dục  
5  Hướng nghiệpThể dục  
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A7 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờĐịa líToánLịch sửToán 
2Tin họcNgữ vănNgoại ngữNgoại ngữToán 
3Công nghệCông nghệNgoại ngữSinh họcNgoại ngữ 
4Ngữ vănHóa họcNgữ vănToánVật lí 
5GDCDVật líNgữ vănHóa họcSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2 Nghề    
3 Nghề    
4 Hướng nghiệpThể dục   
5 GD QP-ANThể dục   
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờĐịa líToánNgữ vănHóa học 
2Lịch sửToánToánNgữ vănLịch sử 
3ToánSinh họcVật líNgoại ngữVật lí 
4Sinh họcNgoại ngữNgữ vănHóa họcGDCD 
5Ngữ vănNgoại ngữNgữ vănĐịa líSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2  Vật lí Sinh học 
3 GDCDNgoại ngữ Địa lí 
4 ToánNgoại ngữ Hóa học 
5 ToánHướng nghiệp Lịch sử 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờNgữ vănToánNgữ vănLịch sử 
2Địa líNgữ vănToánNgữ vănNgoại ngữ 
3Ngữ vănVật líĐịa líSinh họcToán 
4Hóa họcNgoại ngữVật líLịch sửHóa học 
5Sinh họcNgoại ngữGDCDToánSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2Hóa họcNgoại ngữ  Sinh học 
3GDCDNgoại ngữ  Toán 
4Địa líLịch sử  Toán 
5 Hướng nghiệp  Vật lí 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờNgữ vănNgữ vănHóa họcLịch sử 
2ToánNgữ vănNgữ vănĐịa líGDCD 
3Địa líLịch sửNgoại ngữNgoại ngữHóa học 
4Sinh họcVật líNgoại ngữToánSinh học 
5Ngữ vănToánVật líToánSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2Lịch sử Ngoại ngữGDCD  
3Địa lí Ngoại ngữToán  
4Hóa học Vật líToán  
5  Sinh họcHướng nghiệp  
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờNgoại ngữHóa họcNgoại ngữVật lí 
2Vật líLịch sửNgữ vănNgoại ngữLịch sử 
3Ngữ vănToánNgữ vănHóa họcĐịa lí 
4ToánSinh họcToánĐịa líNgữ văn 
5Sinh họcNgữ vănToánGDCDSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2GDCDToán  Ngoại ngữ 
3Hóa họcToán  Ngoại ngữ 
4Địa líVật lí  Sinh học 
5 Lịch sử  Hướng nghiệp 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờNgoại ngữĐịa líHóa họcNgoại ngữ 
2ToánNgoại ngữHóa họcGDCDNgữ văn 
3Địa líNgữ vănToánLịch sửNgữ văn 
4Sinh họcNgữ vănToánToánVật lí 
5Ngữ vănLịch sửVật líSinh họcSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2Ngoại ngữ Hóa họcLịch sử  
3Ngoại ngữ Địa líSinh học  
4GDCD Vật líToán  
5  Hướng nghiệpToán  
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2019-2020  ÁP DỤNG NGÀY 30/12/2019 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
S1Chào cờVật líNgoại ngữNgoại ngữGDCD 
2Hóa họcĐịa líNgoại ngữLịch sửVật lí 
3Ngữ vănHóa họcNgữ vănĐịa líSinh học 
4Ngữ vănNgữ vănToánToánLịch sử 
5Sinh họcNgữ vănToánToánSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
C1      
2 GDCD  Địa lí 
3 Ngoại ngữLịch sử Hóa học 
4 Ngoại ngữToán Sinh học 
5 Vật líToán Hướng nghiệp 
         
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 26
Tháng 04 : 145
Năm 2020 : 3.898