Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22/2/2021 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục 

tại đây