Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11/1/2021 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục