SỞ GD-ĐT TỈNH  SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 147 /KH-THPTVNC

Thạnh Phú, ngày 16  tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2020- 2021

 

        Căn cứ Thông  số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục  Đào tạo về việc ban hành Quy định 

về Hội thi giáo viên dạy giỏi  sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi  sở giáo dục ph thông;

          Hướng dẫn số 2050/HD-SGDĐT ngày 22/9/2020 của Sở Giáo dục  Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc Thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

         Trường THPT Văn Ngọc Chính xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2020-2021 (gọi tắt  Hội thi) như sau:

         I. Mục đích, yêu cầu

       1. Mục đích

          - Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và tạo nguồn để tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệp lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông cấp tỉnh;  

          - Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

- Nhằm khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông;

- Hội thi là một trong những căn cứ để trường đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của nhà trường, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong tình hình mới;

       2. Yêu cầu

      - Hội thi đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

          - Hội thi được tổ chức liên quan đến nghiệp vụ của công tác chủ nhiệm lớp;

            II. Đối tượng, tiêu chuẩn của giáo viên chủ nhiệm tham gia Hội thi

          1. Đối tượng

          Tất các các giáo viên chủ nhiệm các lớp của trường THPT Văn Ngọc Chính năm học 2020- 2021 có thể đăng ký tham gia Hội thi.

          2. Tiêu chuẩn

Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt.

          III. Nội dung, hình thức thi

          1. Nội dung thi

            - Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm  của cá nhân tại lớp chủ nhiệm năm học 2020- 2021;

          - Thực hành dạy một tiết tổ chức hoạt động giáo dục tại thời điểm diễn tại diễn ra Hội thi.

          2. Hình thức thi

- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm của cá nhân tại lớp chủ nhiệm năm học 2020- 2021. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi;

- Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp/ tiết hoạt động trải nghiệm/ tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

        IV. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

            - Thời gian đăng ký: Đăng ký tham gia và đăng kí tên biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm về Ban Tổ chức Hội thi qua email (Cô Nguyễn Thị Minh Lý) chậm nhất là ngày 25/11/2020;

          - Nộp hồ sơ: Nộp bản báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm của cá nhân về Ban Tổ chức Hội thi (Cô Nguyễn Thị Minh Lý)  chậm nhất là ngày 25/12/2020.

          V. Thời gian diễn ra Hội thi

1. Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm: 09/01/2021.

          2. Thi thực hành: Thông báo sau

          VI. Cách tính và công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

          1. Đối với phần trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm

          Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá  thống nhất

mức đạt hoặc chưa đạt, phần trình bày biện pháp của giáo viên được ít nhất 03

giám khảo đánh giá.

        - Đánh giá mức Đạt: Nêu  được biện pháp  hiệu quả, đáp ứng được

yêu cầu giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm, phù hợp với học sinh và thực tiễn nhà trường; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh chủ nhiệm khi áp dụng biện pháp.

            - Đánh giá mức chưa đạt: nếu không đảm bảo các yêu cầu trên.

          2. Đối với tiết thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

- Phần thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.

- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

          3. Công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

          VI. Kinh phí tổ chức Hội thi

          Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận và thưởng 100.000 đồng cho cá nhân  được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm 2020- 2021.

          VII. Ban Tổ chức và Ban giám khảo Hội thi

          1. Ban Tổ chức Hội thi

          - Trưởng ban: Bà Diệp Thị Ngọc Thanh

          - Các Phó Trưởng ban: Ông Trần Hữu Nghĩa, Ông Trần Minh Thuận và Ông Trần Thanh Nhanh.

          - Các Ủy viên: Bí thư Đoàn TNCS HCM và các Tổ trưởng chuyên môn.

          - Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Lý

          2. Ban giám khảo Hội thi

          Do Hiệu trưởng trường THPT Văn Ngọc chính ra quyết định.

          VIII. Tổ chức thực hiện

          - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi, phân công nhiệm vụ và điều hành toàn bộ hoạt động của Hội thi theo kế hoạch;

          - Tổ trưởng chuyên môn vận động, giúp đỡ giáo viên tổ mình phụ trách có làm công tác chủ nhiệm tham gia Hội thi./.

 

 Nơi nhận:

    - Các tổ CM (Để triển khai);        

    - Công đoàn, Đoàn TN (Để phối hợp);

    - Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh