Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26/4/2021 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục